Διασφάλιση Ποιότητας

Το διαγνωστικό ιατρείο μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ISO 9001:2015 για διενέργεια εξετάσεων σε βιολογικά δείγματα.

Πραγματοποιούνται συχνοί Εξωτερικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι (Διεργαστηριακά Σχήματα) από Παγκόσμιας αναγνώρισης φορείς που εξασφαλίζουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος είναι καθημερινός και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται από τον Ιατρό - Βιοπαθολόγο με βάση την ηλικία, το φύλο και το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό.

Ο εξοπλισμός του ιατρείου συντηρείται και ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ παράλληλα ελέγχεται ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι οι κατάλληλες για την ορθή διενέργεια των εξετάσεων.

Στους εξεταζόμενους παρέχεται η δυνατότητα για γραπτή διατύπωση προτάσεων βελτίωσης ή παραπόνων.

Το ιατρείο μας διαθέτει επίσης Αποδεικτικό Ορθής Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων προστατεύοντας το περιβάλλον.

Τελικός στόχος μας η παροχή ολοένα καλύτερων και πληρέστερων υπηρεσιών υγείας.